• +359 89 916 89 89
Откриване на късо съединение

Отстраняване на късо съединение


Най-често късото съединение е породено от нарушена изолация на разклонители, или повреда в някой електроуред. В 95% от случаите можете да се справите сами с откриването му и да възстановите електрозахранването на Вашия дом, или офис.

Как да постъпите при "паднал бушон"?

Има различни причини, поради които един предпазител е изключил. Претоварване, прегряване (при разхлабена връзка), повреда на самия предпазител, или късо съединение.

Претоварване: Предпазителя изключва след известно време работа. Най-вероятно са включени електроуреди, които надвишават товароносимостта му. Докоснете предпазителя, за да видите дали е загрял. Изключете част от уредите. Изчакайте няколко минути за да се охлади и включете отново.

Прегряване при разхлабена връзка: Кабелът на съответната линия влиза в клемата на предпазителя и се натяга посредством болт. Ако тази връзка се разхлаби, клемата и кабела не контактуват добре. Това поражда искрене, което загрява предпазителя и той изключва. Най-честия признак е така нареченото "примигване". В тези случай се получава нагар по самата връзка. Затегнете съответния винт и потърсете квалифициран електротехник.

Късо съединение: Този случай се установява най-лесно. Автоматичния предпазител пада, като се чува и ясен звук. Ако е паднал само един предпазител, то можете да изключите всички прилежащи уреди и да включите отново. Ако отново падне, значи има проблем в инсталацията. При нормално включване, то тогава причината е в някой от уредите.


Изпрати запитване